ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณกล้านรงค์ จันทิก ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้แก่นักศึกษาหลักสูตร นบค.รุ่นที่ 4

ดร. วิษณุ เครืองาม และดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้แก่นักศึกษาหลักสูตร นบค.รุ่นที่ 4

คุณสุชาดา กิระกุล และดร. โอฬาร ไชยประวัติ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้แก่นักศึกษาหลักสูตร นบค.รุ่นที่ 4

กิจกรรมการพัฒนาระบบความคิดของผู้บริหารระดับสูงประกอบด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม หลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 4

ดร. คณิศ แสงสุพรรณ และดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้แก่นักศึกษาหลักสูตร นบค.รุ่นที่ 4