ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์


คุณชุติมา บุญยประภัศร ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้แก่นักศึกษาหลักสูตร นบค.รุ่นที่ 3


ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ และดร. โอฬาร ไชยประวัติ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้แก่นักศึกษาหลักสูตร นบค.รุ่นที่ 3


ดร.สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้แก่นักศึกษาหลักสูตร นบค.รุ่นที่ 3


 

กิจกรรมสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม หลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 3 ณ จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 18-22 มี.ค. 2555

 


ดร. ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้แก่นักศึกษาหลักสูตร นบค.รุ่นที่ 3