ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์


นักศึกษาหลักสูตร นบค.รุ่นที่ 3 พบอาจารย์ที่ปรึกษา IS และ GP


คุณพระนาย สุวรรณรัฐ และดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้แก่นักศึกษาหลักสูตร นบค.รุ่นที่ 3


คุณกล้านรงค์ จันทิก ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้แก่นักศึกษาหลักสูตร นบค.รุ่นที่ 3


น.พ. วินัย สวัสดิวร และคุณอาระยา นันทโพธิเดช ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้แก่นักศึกษาหลักสูตร นบค.รุ่นที่ 3


คุณสุชาดา กิระกุล และคุณเฉลิมพล ทันจิตต์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้แก่นักศึกษาหลักสูตร นบค.รุ่นที่ 3