ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์


ดร.มีชัย วีระไวทยะ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้แก่นักศึกษาหลักสูตร นบค.รุ่นที่ 3


พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้แก่นักศึกษาหลักสูตร นบค.รุ่นที่ 3


 

ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ และคุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้แก่นักศึกษาหลักสูตร นบค.รุ่นที่ 3

 


 

ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ และคุณวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้แก่นักศึกษาหลักสูตร นบค.รุ่นที่ 3

 


คุณวุฒิสาร ตันไชย ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้แก่นักศึกษาหลักสูตร นบค.รุ่นที่ 3