ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ และคุณนพพร โพธิรังสิยากร ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้แก่นักศึกษาหลักสูตร นบค.รุ่นที่ 3


ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ และดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้แก่นักศึกษาหลักสูตร นบค.รุ่นที่ 3


 

นักศึกษาหลักสูตร นบค.รุ่นที่ 3 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ณ จังหวัดนครสวรรค์และพิษณุโลก

 


นักศึกษาหลักสูตร นบค.รุ่นที่ 3 พบอาจารย์ที่ปรึกษา IS และ GP


พลเรือเอกอมรเทพ ณ บางช้าง และดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้แก่นักศึกษาหลักสูตร นบค.รุ่นที่ 3