ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

นักบริหารการคลัง รุ่นที่ 3 ไปศึกษาดูงานต่างประเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ณ ประเทศเบลเยี่ยมและเนเธอร์แลนด์

 

 

คุณสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้แก่นักศึกษาหลักสูตร นบค.รุ่นที่ 3

 

 

คุณกุลิศ สมบัติศิริ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้แก่นักศึกษาหลักสูตร นบค.รุ่นที่ 3

 

 

ดร. รอยล จิตรดอน และคุณวรวิทย์ จำปีรัตน์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้แก่นักศึกษาหลักสูตร นบค.รุ่นที่ 3

 

 

ดร.ปาริชาติ สถาปิตานนท์ และดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้แก่นักศึกษาหลักสูตร นบค.รุ่นที่ 3