ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ดร. วิษณุ เครืองาม และคุณกฤษฎา จีนะวิจารณะ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้แก่นักศึกษาหลักสูตร นบค.รุ่นที่ 3

 

ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  และคุณวณี ทัศนมณเฑียร ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้แก่นักศึกษาหลักสูตร นบค.รุ่นที่ 3

 

 

คุณจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล และคุณสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้แก่นักศึกษาหลักสูตร นบค.รุ่นที่ 3

 

 

คุณพันศักดิ์ วิญญรัตน์  ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้แก่นักศึกษาหลักสูตร นบค.รุ่นที่ 3

 

 

ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้แก่นักศึกษาหลักสูตร นบค.รุ่นที่ 3