ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดและปฐมนิเทศหลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 4

สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง (EFA)  รุกเยี่ยมสื่อมวลชนแขนงต่างๆ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้เกียรติเป็นประธานฯในพิธีปิดหลักสูตรนบค. รุ่น 3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาข้าราชการไทยก้าวไกลสู่ระดับอาเซียน

 เลี้ยงพบปะสังสรรค์ นคอ. รุ่นที่ 1