ประกาศต่าง ๆ
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ประกาศต่าง ๆ

เปิดโครงการอบรมหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (รุ่นที่ 7) อ่านต่อ...

หลักสูตรพัฒนานักบริหาร รุ่นที่ 13

Executive Development Program 13


 

โครงสร้างหลักสูตร

กำหนดการเรียนการสอนหลักสูตร EDP

EDP เป็นโครงการฝึกอบรม ระยะเวลา 21 วัน (แบ่งเป็นการเรียนการสอน 17 วัน และดูงานในประเทศ 3 วัน)

ในช่วงเดือนระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2560

เอกสารเพิ่มเติม

รายละเอียดโครงการ download

กำหนดการฝึกอบรม download

ใบสมัครโครงการ download

www.ex-psm.com

*หมายเหตุ ปิดรับสมัครโครงการวันที่  23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เปิดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหาร (EDP) อ่านต่อ...