ประกาศต่าง ๆ
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ประกาศต่าง ๆ

หลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหาร สำหรับผู้นำรุ่นใหม่ (รุ่นที่ 4)
The Executive Program for Young Professionals

 

1. หลักการและเหตุผล

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ได้ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ ได้แก่ หลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหาร สำหรับผู้นำรุ่นใหม่ The Executive Program for Young Professionals (EYP) เพื่อพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ ให้พร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหารระดับกลางหรือผู้บริหารระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต เพื่อส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ และเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ขององค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชนอื่น จึงมุ่งเน้นการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ทั้งแนวคิด และการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถรองรับผลกระทบที่เกิดจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากการพัฒนาทักษะทางการบริหารธุรกิจในเชิงทฤษฎีแล้ว หลักสูตรนี้ยังเสริมสร้างความเข้าใจของผู้เข้าอบรมจากกรณีศึกษามาสู่การสรุป และต่อยอดทางความคิด รวมถึงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในความเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

2. โครงสร้างและรายละเอียดหลักสูตร

Module 1: จับกระแสการเมืองและเศรษฐกิจโลก

หลักสูตรในส่วนแรก เป็นการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
มหภาคและการเมือง รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อภาคธุรกิจของประเทศไทย โดยเนื้อหาในส่วนนี้มีรายละเอียดชื่อวิชาดังต่อไปนี้

 • วิกฤตการณ์และผลกระทบของกระแสการเมืองและเศรษฐกิจต่อภาคธุรกิจ
 • ประเทศไทย 4.0 กับการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทย
 • แนวทางการพัฒนา โอกาสและผลกระทบทางการค้าการลงทุน กับโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

 

Module 2: บทบาทผู้นำ การบริหาร การวางแผน และการเงิน

หลักสูตรในส่วนที่สอง เนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะการเป็นผู้นำยุคใหม่ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ทฤษฎี หลักการและแนวความคิดด้านการบริหารองค์กรที่ผู้นำยุคใหม่พึงรู้ รวมถึงเทคนิคการวางแผนกลยุทธ์องค์กรและการวางแผนการเงินสำหรับผู้นำรุ่นใหม่

 • การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
 • ความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบต่อสังคมและการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน
 • การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
 • การวางแผนการเงินสำหรับผู้นำรุ่นใหม่

 

Module 3: การตลาด การสร้างแบรนด์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

หลักสูตรในส่วนที่สาม เนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างกลยุทธ์ด้านการขาย การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และตราสินค้า นอกจากนั้น ยังจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร รวมถึงองค์กรของไทยที่ประสบความสำเร็จภายใต้การบริหารงานของผู้นำรุ่นใหม่ มาเป็นกรณีศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดทางความคิด

 • เทคนิคการขาย
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
 • เทคโนโลยีควรรู้สำหรับผู้นำรุ่นใหม่
 • · กรณีศึกษา: สุดยอดแนวคิดพิชิตความสำเร็จของผู้นำต้นแบบ

Module 4: ประเด็นร่วมสมัยสำหรับผู้นำรุ่นใหม่

หลักสูตรในส่วนที่สี่ เนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นร่วมสมัยที่ผู้นำรุ่นใหม่พึงมี อาทิ ผู้นำรุ่นใหม่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการทำกรณีศึกษาแบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจและการศึกษาดูงานองค์กรกับนวัตกรรม
ยุคใหม่ในต่างประเทศ

 • บรรษัทภิบาล (ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม)
 • การศึกษาดูงานในต่างประเทศ กรณีศึกษาตัวอย่างองค์กรกับนวัตกรรมยุคใหม่
 • แบบจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจ: กรณีศึกษา CEO ยุคใหม่

 

3. การศึกษาดูงานในต่างประเทศ

การศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวอย่างองค์กร
ยุคใหม่ที่ใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน รวมทั้งศึกษากลยุทธ์ การวางแผนและการบริหารงานภายในองค์กรและเรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานในบริษัทหรือองค์กรต่างประเทศ

4. กำหนดการบรรยายหลักสูตร EYP

กำหนดระยะเวลาการฝึกอบรมระยะเวลา 2 สัปดาห์ (ประมาณ 64 ชั่วโมง) โดยแบ่งการอบรมออกเป็น

1. การอบรมและทำแบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจ                     40         ชั่วโมง

2. การศึกษาดูงาน กรณีศึกษาองค์กรกับนวัตกรรมยุคใหม่          24         ชั่วโมง

รุ่นที่ 4

วันอบรม

สัปดาห์ที่ 1

(จ-พฤ)  วันที่ 23 - 26 เมษายน 2561

สัปดาห์ที่ 2

(พ-ศ)    วันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2561

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์

(จ-พฤ)  วันที่ 7 - 10 พฤษภาคม 2561

5. ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมในการอบรมท่านละ 153,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าว ครอบคลุมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ ที่ทางมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
จะจัดให้ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการบรรยาย และการทำแบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจ, ค่าสถานที่อบรมและเอกสารประกอบการเรียน, การศึกษาดูงานในต่างประเทศ และอาหารว่าง 2 มื้อ พร้อมอาหารกลางวันตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม

หมายเหตุ:

(1) กรณีไม่ประสงค์ร่วมเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ คิดค่าธรรมเนียมในการอบรมท่านละ 100,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ สามารถเบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัดได้ กรณีที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดมีงบประมาณสนับสนุน

(3) ในกรณีเป็นข้าราชการ/พนักงานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้ตรวจสอบข้อมูลการใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) จากหน่วยงานต้นสังกัด หากไม่มีหรือมีอายุไม่ถึง 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง ให้ผู้เข้ารับการอบรมยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางราชการด้วยตนเอง

 

6. ระยะเวลาการรับสมัคร

สมัครพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการอบรมภายในวันที่ 12 เมษายน 2561

7. ผู้ประสานงานโครงการ

นางสาวพิชาวีร์ ศักดิ์ทวีพิชากุล

โทรศัพท์ 02-587-9788 ต่อ 204

มือถือ 081-643-3258

โทรสาร  02-587-9799

อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

นางสาวกนิษฐา ไทยศิริ

โทรศัพท์ 02-587-9788 ต่อ 209

มือถือ 083-920-7417

โทรสาร  02-587-9799

อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

นางสาวนนทนีย์ วิบูลย์กุล

โทรศัพท์ 02-587-9788 ต่อ 205

มือถือ 063-156-2839

โทรสาร  02-587-9799

อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

เอกสารเพิ่มเติม

ข้อเสนอโครงการ

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

ตารางการฝึกอบรม