ตารางการเรียนการสอน
สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง

ตารางการเรียนการสอน

เวลา/ วัน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

09.00 – 12.00 น.

พิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ
มิติเศรษฐกิจใหม่ ประเทศไทย 4.0

โดย ดร. สมชัย สัจจพงษ์

ปลัดกระทรวงการคลัง

(09.00-10.00 น.)

บทบาทนโยบายการคลังเพื่อการพัฒนาประเทศ
ดร. กุลยา ตันติเตมิท
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงการคลัง


นโยบายการคลังท้องถิ่นและ
การกระจายอำนาจทางการคลัง

ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำเนินนโยบายการคลังด้านรายได้ และแนวทางในการพัฒนาระบบภาษีของไทย

นางไพรินทร์ ศรีศุภวินิจ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง

การบริหารจัดการหนี้สาธารณะของประเทศไทย
นายสุวิชญ โรจนวานิช
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ


กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

ผศ.ณรงค์ วิชัยรัตน์
อาจารย์ประจำศูนย์พลศึกษาและกีฬา จ.ชลบุรี

13.00 – 16.00 น.


วัดตัวตัดเสื้อรุ่น


กระบวนการจัดทำงบประมาณ
นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (หรือผู้แทน)


ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมและนัยต่อการพัฒนาประเทศ
ดร.สมชัย จิตสุชน
ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

สำรวจสถานะทางการคลัง
และประมาณการเศรษฐกิจ
ดร.พิสิษฐ์ พัวพันธ์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง


การบริหารจัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
เพื่อพัฒนาประเทศ
นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์

รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง


เวลา/ วัน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

วันที่ 1 มิถุนายน 2560

วันที่ 2 มิถุนายน 2560

09.00 – 12.00 น.

แนวทางการบริหารทรัพย์สินเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของรัฐ
อธิบดีกรมธนารักษ์ (หรือผู้แทน)

แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถทาง
การแข่งขันของประเทศไทย

ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการคลังท้องถิ่น

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์
ในประเทศไทย
นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่
ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

นักวิชาการอาวุโส

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

การวางแผนกลยุทธ์
(Workshop)
นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 4

Client Coverage 2

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

13.00 – 16.00 น.

AEC และนัยต่อความมั่นคงของประเทศไทย
พ.อ.ดร. ธีรนันท์ นันทขว้าง
นายทหารปฏิบัติการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร

กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ


การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (หรือผู้แทน)

แผนการพัฒนาตลาดทุนไทยเพื่อรองรับการเคลื่อนไหวเงินทุนเสรี

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ 
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเวลา/ วัน

วันที่ 5 มิถุนายน 2560

วันที่ 6 มิถุนายน 2560

วันที่ 7 มิถุนายน 2560

วันที่ 8 มิถุนายน 2560

09.00 – 12.00 น.

ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสุโขทัย

พิธีมอบประกาศนียบัตร


13.00 – 16.00 น.