คู่มือผู้เรียน
สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง

คู่มือผู้เรียน

1. หลักการและเหตุผล

นโยบายการคลังมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการบริหารนโยบายเศรษฐกิจและการคลังที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและเสถียรภาพของเศรษฐกิจโดยรวม รวมถึงสวัสดิการและบริการทางสังคมที่มีมาตรฐานสูง ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้บริหารโดยเฉพาะผู้บริหารระดับกลาง ซึ่งถือเป็นตัวจักรสำคัญในการเชื่อมโยงและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการในระดับปฏิบัติงาน และภาคประชาชน จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการบริหารจัดการนโยบายเศรษฐกิจการคลังทั้งในส่วนงานที่รับผิดชอบโดยตรงและที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะต้องมีความเข้าใจในภาพรวมของระบบเศรษฐกิจและนโยบายการคลัง เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงและเข้าใจกลไกการทำงานของนโยบายการคลัง เพื่อสามารถบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมืออาชีพ

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ ความรู้ และทักษะในการวิเคราะห์และบริหารจัดการนโยบายเศรษฐกิจการคลังให้แก่ผู้บริหารระดับกลาง การเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการและหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชนอื่นๆ  จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร นักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ 7 ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้ โดยเฉพาะด้านบูรณาการของนโยบายและการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจการคลังที่ต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดรับกับพลวัตของเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

2. ปรัชญาและแนวคิดหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ 7 ให้เป็นหลักสูตรที่มีความโดดเด่น ดังนี้

2.1 เน้นการเสริมสร้างความรอบรู้และวิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับกลาง ในด้าน

· ความรอบรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และเครื่องมือของกระทรวงการคลังในการพัฒนาประเทศ

· ความรอบรู้เกี่ยวกับบูรณาการและการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2.2 เน้นการเสริมสร้างความรอบรู้เกี่ยวกับพลวัตของความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค โดยเฉพาะกรณีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรวมถึงผลกระทบและทิศทางนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมประเทศไทย

2.3 เน้นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารระดับกลางของหน่วยงานภาครัฐรวมถึงผู้บริหารระดับกลางจากหน่วยงาน                         รัฐวิสาหกิจและเอกชนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. วัตถุประสงค์โครงการอบรม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

3.1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจการคลังภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และพลวัตของภูมิภาค

3.2 เพื่อเสริมสร้างรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ

3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารระดับกลางของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงผู้บริหารระดับกลางจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่ความร่วมมือและดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต


4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

4.1  เป็นข้าราชการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) ของหน่วยงานต้นสังกัด (หากมี)

4.2  เป็นผู้บริหารจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และเอกชน ระดับผู้จัดการหรือเทียบเท่า

4.3  ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน

5. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมและสถานที่จัดอบรม

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 60 คน ต่อรุ่น โดยจัดที่โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่าในกรุงเทพมหานคร

6. ระยะเวลาการอบรม

นคอ. เป็นโครงการฝกอบรม ระยะเวลา 14 วัน ประกอบด้วย ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2560

· การเรียนการสอนและการวางแผนกลยุทธ์ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. ระยะเวลา 10 วัน

· การศึกษาดูงานในประเทศ 1 ครั้ง เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ณ จังหวัดสุโขทัย

หมายเหตุ: เดินทางด้วยตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ/องพักแบบนอนเดี่ยว/ อาหาร 3 มื้อ

· พิธีปิด 1 วัน

7. ตารางฝึกการอบรม

การอบรมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ วันละ 6 ชั่วโมง

09.00 - 10.30 น. อบรมช่วงที่ 1

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น. อบรมช่วงที่ 2

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น. อบรมช่วงที่ 3

14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 - 16.00 น. อบรมช่วงที่ 4

8. เกณฑ์การจบหลักสูตร

ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้ผ่านหลักสูตรและได้รับมอบประกาศนียบัตรจากมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง โดยจะต้องเข้าร่วมการอบรมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในหมวดวิชาต่างๆ

9. สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ

สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆที่มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง จะจัดบริการให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมดังต่อไปนี้

1. สถานที่อบรม พร้อมทั้งอุปกรณ์และเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่จำเป็นทั้งหมด

2. อาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อตลอดระยะเวลาการอบรม

3. จัดเตรียมบริการการเดินทาง ที่พัก และอาหารสำหรับการศึกษาดูในประเทศ

4. เอกสารประกอบการเรียนการสอน  ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละท่าน

5. พิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรม ภายใน 1 สัปดาห์ หลังเสร็จสิ้นการอบรม

10. ค่าธรรมเนียมอบรม

าธรรมเนียมการอบรมทานละ 70,000 บาท รวมการศึกษาดูงานและกิจกรรมประกอบหลักสูตร