ปฏิทินการศึกษา
สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง

ปฏิทินการศึกษา

นักการคลังมืออาชีพ (นคอ.)

นคอ. เป็นโครงการฝึกอบรม ระยะเวลา 14 วัน ประกอบด้วย ระหว่างวันที่ 22 พฤาภาคม 2560 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2560

1. การเรียนการสอนและการวางแผนกลยุทธ์ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. ระยะเวลา 10 วัน

2. การศึกษาดูงานในประเทศ 1 ครั้ง เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ณ จังหวัดสุโขทัย

หมายเหตุ: เดินทางด้วยตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ/ห้องพักแบบนอนเดี่ยว/ อาหาร 3 มื้อ

3. พิธีปิด 1 วัน