ผู้สนใจลงทะเบียนสมัครเรียน
สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง

ผู้สนใจลงทะเบียนสมัครเรียน

ข้อแนะนำในการกรอกใบสมัคร

โปรดศึกษาทำความเข้าใจ เพื่อความสะดวกของตัวท่านเอง

รายละเอียดใบสมัครผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ

ข้อมูลของผู้สมัคร ประกอบด้วย 

1.ข้อมูลทั่วไป

2.ประวัติการทำงาน (Working Experience)

3.ประวัติการศึกษา (Education Information)

4.การฝึกอบรม/ ดูงานด้านการบริหาร

5.ทักษะที่จำเป็นสำหรับนักบริหาร (ด้านภาษา และคอมพิวเตอร์)


ทั้งนี้โปรดศึกษาทำความเข้าใจ ข้อแนะนำและคู่มือการกรอกใบสมัครเพื่อความสะดวกของตัวท่านเอง


ขอความกรุณาท่านผู้ประสงค์ที่จะเข้าร่วมอบรมโปรดกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร และส่งมาที่

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

อาคารทิปโก้ ชั้น 34 เลขที่118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

หรือ แฟกซ์มาที่หมายเลข 0-2357-3534