หลักสูตร Corporate Governance in Digital Era
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

1. หลักการและเหตุผล

ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 คือโมเดลในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมาย "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ที่รัฐบาลชุดปัจจุบันพยายามผลักดันให้เกิดผลขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประเทศไทยก้าวข้ามผ่านกับดักที่กำลังเผชิญในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) ดังนั้นเทคโนโลยีดิจิทัล จึงถูกนำมาเป็นตัวแปรหลัก ในการพัฒนานโยบายดังกล่าวฯ ผ่านการนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ การติดต่อสื่อสาร การเชื่อมต่อระหว่างบุคคล และการพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กร เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจนั้น ถือเป็นการพัฒนาเชิงเทคนิคภายใต้นโยบายดังกล่าวฯ เท่านั้น แต่สิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือ การพัฒนาในมิติเชิงสังคม อันรวมถึงการสร้างบุคลากรและองค์กรให้มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นองค์กรต้นแบบที่มีลักษณะการทำงานแบบร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน สามารถขับเคลื่อนประเทศและองค์กรได้อย่างประสบความสำเร็จในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีดิจิทัล และผลักดันสู่นโยบาย “ประเทศไทย 4.0 และคนไทย 4.0” นั้น มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) จึงได้จัดหลักสูตร “Corporate Governance in Digital Era” ขึ้น โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้แก่กรรมการ (Board of Directors) ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย และดำเนินการบริหารองค์กร


2. โครงสร้างและรายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร Corporate Governance in Digital Era นี้ ถูกออกแบบให้ผู้เข้ารับการอบรมในฐานะกรรมการ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและหลักการในการดำเนินธุรกิจภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) และการตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดครอบคลุม 6 เนื้อหาวิชาและกิจกรรมดังต่อไปนี้

 1. Corporate Governance องค์กรคุณธรรม: สร้างคนดี ก่อนคนเก่ง
 2. Green Vision for Leader: Sustainable Development and Corporate Governance จริยธรรมของผู้นำ ปัจจัยสู่ความยั่งยืน
 3. Thailand 4.0 and the Transformation to the Digital Era ประเทศไทย 4.0 และการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล
 4. Digital Economy: Disruption, Transformation, Opportunity, New Technologies and Trends เศรษฐกิจดิจิทัล: เทคโนโลยีใหม่ กระแสการเปลี่ยนแปลงและโอกาสที่มาพร้อมความท้าทาย
 5. Study Trip: Corporate Governance Organization Model ศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ: โรงพยาบาลชลบุรี
 6. Workshop Activity: Reinventing Organizations with Corporate Governance in Digital Era กิจกรรมระดมสมอง: ปฏิวัติการบริหารองค์กรด้วยคุณธรรมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

 

3. ระยะเวลาการอบรมและปฏิทินการศึกษา

หลักสูตร Corporate Governance in Digital Era เป็นโครงการฝึกอบรม ระยะเวลา 4 ครั้ง (รวม 5 วัน) จัดอบรมระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • การอบรมภาคทฤษฎี (ระยะเวลา 2 วัน)
 • การจัดทำกิจกรรมระดมสมองรายกลุ่มและอภิปราย (ระยะเวลา 1 วัน)
 • การศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 1 ครั้ง (ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน)

หมายเหตุ: ห้องพักแบบพักเดี่ยว/ อาหาร 3 มื้อ

 

4. กลุ่มเป้าหมายและจำนวน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับกรรมการ (Board of Directors) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีจำนวนผู้เข้าอบรม รุ่นละประมาณ 60 ท่าน

5. ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและหลักการในการดำเนินธุรกิจภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation)
 • ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม มีระบบการกำกับดูแลกิจการ และการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม (Corporate Governance)
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับประโยชน์และแรงบันดาลใจจากการศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบ เพื่อพัฒนา ปรับปรุงการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สร้างการตระหนักรู้ (Awareness) และแรงบันดาลใจเกี่ยวกับกับการพัฒนาและบริหารองค์กรในยุคดิจิทัล ผ่านตัวอย่างกรณีศึกษาของบริษัทที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงได้รับทราบถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิตัล ที่จะสามารถนำมาปรับใช้กับองค์กรของผู้เข้ารับการอบรมได้
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้ตระหนักถึงปัญหาและข้อจำกัดในการบริหารองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมภายใต้ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และสามารถรับทราบถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารร่วมรุ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเสริมสร้างความเข้าใจและการปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคต

 

6. สถานที่จัดอบรม

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน

 

7. ผู้ประสานงานหลักสูตร

นางสาวพิชาวีร์ ศักดิ์ทวีพิชากุล

หมายเลขติดต่อ 02-587-9788 ต่อ 204, 081-643-3258 E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางสาวกนิษฐา ไทยศิริ

หมายเลขติดต่อ 02-587-9788 ต่อ 209, 083-920-7417 E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางสาวนนทนีย์ วิบูลย์กุล

หมายเลขติดต่อ 02-587-9788 ต่อ 205, 063-156-2839 E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

8. เอกสารเพิ่มเติม

ข้อเสนอโครงการ

ใบสมัคร