หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก) ประจำปี 2561
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

หลักการและเหตุผล

การบริหารงานขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้บริหารระดับกลางได้แก่ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารต้น ประเภทอำนวยการระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไประดับอาวุโส จะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการบริหารงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะต้องเป็นผู้นำนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และบริหารงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ซึ่งในการปฏิบัติงานจำเป็นต้องประสานกำกับดูแลนโยบายและงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้น ผู้บริหารระดับกลางจึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และรอบรู้เรื่องหลักการบริหารให้ถูกต้อง ทันต่อสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ภารกิจและงานในหน้าที่รับผิดชอบสำเร็จลุล่วงตรงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรผู้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไประดับอาวุโส ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะด้านการบริหารที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวความคิดและประสบการณ์สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

2. กระตุ้นให้มีการปรับตัวสามารถรับรองภารกิจการพัฒนาการปฏิบัติราชการทั้งในปัจจุบันและอนาคต ให้ทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม

3. เพื่อให้นักบริหารระดับกลางมีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายแห่งรัฐ มีความคิดริเริ่ม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการวางแผน การค้นคว้าวิจัย การบริหาร สามารถเสนอความคิดเห็นและแก้ปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อพัฒนาทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรมการบริหาร โดยมุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม และมุ่งผลสัมฤทธิ์ถึงประชาชน

5. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี ความร่วมมือระหว่างกัน ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

หลักสูตรการฝึกอบรม

เนื้อหาหลักสูตรแบ่งเป็น 6 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 การละลายพฤติกรรมและการทำงานเป็นทีม (12 ชั่วโมง)

หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการคลัง (21 ชั่วโมง)

หมวดที่ 3 ยุทธศาสตร์ภายใต้ประเทศไทย 4.0 (6 ชั่วโมง)

หมวดที่ 4 การบริหารและการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (27 ชั่วโมง)

หมวดที่ 5 การพัฒนาตนเองและการบริหารทรัพยากรบุคคล (24 ชั่วโมง)

หมวดที่ 6 การประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน (30 ชั่วโมง)

วิธีการฝึกอบรม

เน้นการเรียนรู้จากการประยุกต์ด้านวิชาการไปฝึกปฏิบัติ แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์การทำงานร่วมกัน โดยวิธีการบรรยายสัมมนา ฝึกปฏิบัติกรณีศึกษา และศึกษาดูงาน

โดยมีรายละเอียดสถานที่ดังต่อไปนี้

นบก. 1/2561 กิจกรรมหมวดที่ 1 จังหวัดอยุธยา
กิจกรรมหมวดที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก
นบก. 2/2561 กิจกรรมหมวดที่ 1 จังหวัดนครนายก
กิจกรรมหมวดที่ 6 จังหวัดสกลนคร
นบก. 3/2561 กิจกรรมหมวดที่ 1 จังหวัดนครปฐม
กิจกรรมหมวดที่ 6 จังหวัดตรัง
นบก. 4/2561 กิจกรรมหมวดที่ 1 จังหวัดนครนายก
กิจกรรมหมวดที่ 6 จังหวัดเชียงราย


ระยะเวลาการอบรม

นบก. 1/2561 อบรมระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2561

นบก. 2/2561 อบรมระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2561

นบก. 3/2561 อบรมระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2561

นบก. 4/2561 อบรมระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 สิงหาคม 2561

สถานที่จัดอบรม

โรงแรมรามาการ์เดนส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ และโรงแรมในต่างจังหวัด (โดยสถานที่พัก ณ ต่างจังหวัด จะแจ้งให้ทราบระหว่างการฝึกอบรม)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

  • นางไพรินทร์ ศรีศุภวินิจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
  • นายภัทร สริยาภรณ์ ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ ฝ่ายอบรม สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
  • นางสาวพัชวิภา พรรณเชษฐ์ ผู้จัดการส่วนวิชาการ ฝ่ายอบรม สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ระยะเวลาการรับสมัคร

สำรองที่นั่งพร้อมประสานเรื่องชำระค่าธรรมเนียมการอบรม

รุ่นที่ 1/2561 ภายในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561

รุ่นที่ 2/2561 ภายในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561

รุ่นที่ 3/2561 ภายในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561

รุ่นที่ 4/2561 ภายในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561

ผู้ประสานงาน

นางสาวกนิษฐา ไทยศิริ

โทร. 02-587-9788 ต่อ 209 หรือ 083-920-7417

Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

เอกสารเพิ่มเติม

ข้อเสนอโครงการ

ตารางการอบรม