EYP2018
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

หลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหาร สำหรับผู้นำรุ่นใหม่ (รุ่นที่ 4)
The Executive Program for Young Professionals

 

1. หลักการและเหตุผล

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ได้ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ ได้แก่ หลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหาร สำหรับผู้นำรุ่นใหม่ The Executive Program for Young Professionals (EYP) เพื่อพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ ให้พร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหารระดับกลางหรือผู้บริหารระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต เพื่อส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ และเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ขององค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชนอื่น จึงมุ่งเน้นการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ทั้งแนวคิด และการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถรองรับผลกระทบที่เกิดจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากการพัฒนาทักษะทางการบริหารธุรกิจในเชิงทฤษฎีแล้ว หลักสูตรนี้ยังเสริมสร้างความเข้าใจของผู้เข้าอบรมจากกรณีศึกษามาสู่การสรุป และต่อยอดทางความคิด รวมถึงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในความเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

2. โครงสร้างและรายละเอียดหลักสูตร

Module 1: จับกระแสการเมืองและเศรษฐกิจโลก

หลักสูตรในส่วนแรก เป็นการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
มหภาคและการเมือง รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อภาคธุรกิจของประเทศไทย โดยเนื้อหาในส่วนนี้มีรายละเอียดชื่อวิชาดังต่อไปนี้

 • วิกฤตการณ์และผลกระทบของกระแสการเมืองและเศรษฐกิจต่อภาคธุรกิจ
 • ประเทศไทย 4.0 กับการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทย
 • แนวทางการพัฒนา โอกาสและผลกระทบทางการค้าการลงทุน กับโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

 

Module 2: บทบาทผู้นำ การบริหาร การวางแผน และการเงิน

หลักสูตรในส่วนที่สอง เนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะการเป็นผู้นำยุคใหม่ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ทฤษฎี หลักการและแนวความคิดด้านการบริหารองค์กรที่ผู้นำยุคใหม่พึงรู้ รวมถึงเทคนิคการวางแผนกลยุทธ์องค์กรและการวางแผนการเงินสำหรับผู้นำรุ่นใหม่

 • การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
 • ความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบต่อสังคมและการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน
 • การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
 • การวางแผนการเงินสำหรับผู้นำรุ่นใหม่

 

Module 3: การตลาด การสร้างแบรนด์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

หลักสูตรในส่วนที่สาม เนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างกลยุทธ์ด้านการขาย การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และตราสินค้า นอกจากนั้น ยังจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร รวมถึงองค์กรของไทยที่ประสบความสำเร็จภายใต้การบริหารงานของผู้นำรุ่นใหม่ มาเป็นกรณีศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดทางความคิด

 • เทคนิคการขาย
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
 • เทคโนโลยีควรรู้สำหรับผู้นำรุ่นใหม่
 • · กรณีศึกษา: สุดยอดแนวคิดพิชิตความสำเร็จของผู้นำต้นแบบ

Module 4: ประเด็นร่วมสมัยสำหรับผู้นำรุ่นใหม่

หลักสูตรในส่วนที่สี่ เนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นร่วมสมัยที่ผู้นำรุ่นใหม่พึงมี อาทิ ผู้นำรุ่นใหม่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการทำกรณีศึกษาแบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจและการศึกษาดูงานองค์กรกับนวัตกรรม
ยุคใหม่ในต่างประเทศ

 • บรรษัทภิบาล (ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม)
 • การศึกษาดูงานในต่างประเทศ กรณีศึกษาตัวอย่างองค์กรกับนวัตกรรมยุคใหม่
 • แบบจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจ: กรณีศึกษา CEO ยุคใหม่

 

3. การศึกษาดูงานในต่างประเทศ

การศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวอย่างองค์กร
ยุคใหม่ที่ใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน รวมทั้งศึกษากลยุทธ์ การวางแผนและการบริหารงานภายในองค์กรและเรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานในบริษัทหรือองค์กรต่างประเทศ

4. กำหนดการบรรยายหลักสูตร EYP

กำหนดระยะเวลาการฝึกอบรมระยะเวลา 2 สัปดาห์ (ประมาณ 64 ชั่วโมง) โดยแบ่งการอบรมออกเป็น

1. การอบรมและทำแบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจ                     40         ชั่วโมง

2. การศึกษาดูงาน กรณีศึกษาองค์กรกับนวัตกรรมยุคใหม่          24         ชั่วโมง

รุ่นที่ 4

วันอบรม

สัปดาห์ที่ 1

(จ-พฤ)  วันที่ 23 - 26 เมษายน 2561

สัปดาห์ที่ 2

(พ-ศ)    วันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2561

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์

(จ-พฤ)  วันที่ 7 - 10 พฤษภาคม 2561

5. ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมในการอบรมท่านละ 153,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าว ครอบคลุมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ ที่ทางมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
จะจัดให้ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการบรรยาย และการทำแบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจ, ค่าสถานที่อบรมและเอกสารประกอบการเรียน, การศึกษาดูงานในต่างประเทศ และอาหารว่าง 2 มื้อ พร้อมอาหารกลางวันตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม

หมายเหตุ:

(1) กรณีไม่ประสงค์ร่วมเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ คิดค่าธรรมเนียมในการอบรมท่านละ 100,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ สามารถเบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัดได้ กรณีที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดมีงบประมาณสนับสนุน

(3) ในกรณีเป็นข้าราชการ/พนักงานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้ตรวจสอบข้อมูลการใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) จากหน่วยงานต้นสังกัด หากไม่มีหรือมีอายุไม่ถึง 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง ให้ผู้เข้ารับการอบรมยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางราชการด้วยตนเอง

 

6. ระยะเวลาการรับสมัคร

สมัครพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการอบรมภายในวันที่ 12 เมษายน 2561

7. ผู้ประสานงานโครงการ

นางสาวพิชาวีร์ ศักดิ์ทวีพิชากุล

โทรศัพท์ 02-587-9788 ต่อ 204

มือถือ 081-643-3258

โทรสาร  02-587-9799

อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

นางสาวกนิษฐา ไทยศิริ

โทรศัพท์ 02-587-9788 ต่อ 209

มือถือ 083-920-7417

โทรสาร  02-587-9799

อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

นางสาวนนทนีย์ วิบูลย์กุล

โทรศัพท์ 02-587-9788 ต่อ 205

มือถือ 063-156-2839

โทรสาร  02-587-9799

อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

เอกสารเพิ่มเติม

ข้อเสนอโครงการ

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

ตารางการฝึกอบรม