หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

หลักการและเหตุผล

การขับเคลื่อนประเทศและองค์กรตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจให้เดินไปข้างหน้านั้น มีหลายสิ่งที่ควรคำนึงถึง ทั้งในส่วนของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยี สังคม การใช้ชีวิต (The Age of Disruption) การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น จะส่งผลให้เกิดชุดของโอกาสและภัยคุกคามชุดใหม่เกิดขึ้น ดังนั้น ผู้บริหารจำเป็นต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic planning) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรให้เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิ สวค. ได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ในทุกระดับให้แก่ผู้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร จึงได้จัดหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์” ขึ้น โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนักยุทธศาสตร์ให้สามารถวิเคราะห์โอกาสและภัยคุกคาม สามารถคิดค้นนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ปฏิบัติได้จริงและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- พัฒนาศักยภาพด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ในทุกระดับ
- เสริมสร้างความเข้าใจด้านการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
- เปิดโลกทัศน์และเสริมสร้างความรู้จากการศึกษาดูงาน
- เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างนักยุทธศาสตร์

เนื้อหาของหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์
- การอบรมภาคทฤษฎีและอภิปราย (6 ชั่วโมง) ประกอบด้วย หลักการ กระบวนการ และเครื่องมือในการวางแผน
- การจัดทำกิจกรรมระดมสมองและอภิปราย (24 ชั่วโมง) การวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ อาทิเช่น ยุทธศาสตร์ระดับประเทศ ยุทธศาสตร์เร่งด่วนพิเศษ ยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ระดับองค์กร
- การศึกษาดูงานภายในประเทศและการนำเสนอผลงาน (39 ชั่วโมง)

ระยะเวลาการอบรม
- วันที่ 12/02/2561 การอบรมภาคทฤษฎี
- วันที่ 23,26/02/2561 และ 12,19/03/2561 การจัดทำกิจกรรมระดมสมองรายกลุ่มและอภิปราย
- วันที่ 8 - 10/03/2561การศึกษาดูงานการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 1 ครั้ง
- วันที่ 26/03/2561 พิธีปิดและนำเสนอผลงาน

ผู้ประสานงานหลักสูตร
- นางสาวพิชาวีร์ ศักดิ์ทวีพิชากุล
หมายเลขติดต่อ 081-643-3258
E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
- นางสาวกนิษฐา ไทยศิริ
หมายเลขติดต่อ 083-920-7417
E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
- นางสาวนนทนีย์ วิบูลย์กุล
หมายเลขติดต่อ 063-156-2839
E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ดาว์โหลดเอกสาร
รายละเอียดโครงการ
ตาราการอบรม
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม