การสมัครเข้าศึกษา
สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง

การสมัครเข้าศึกษา

ขั้นตอนการสมัคร

ท่านผู้ประสงค์ที่จะเข้าร่วมการคัดเลือกโปรดกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร และส่งแบบฟอร์มมาที่

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

อาคารทิปโก้ ชั้น 34 เลขที่118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

หรือ แฟกซ์มาที่หมายเลข 0-2357-3534

ตารางเวลาการสมัคร ตั้งแต่วันนี้

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครที่ได้รับการกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในส่วนของหัวข้อการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study) และการรับรองของผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าส่วนราชการ

2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด

3. รูปถ่าย 2×2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

ค่าธรรมเนียม
หน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมฯ จะชำระค่าธรรมเนียมการอบรมเป็นจำนวนเงิน 70,000 บาท ต่อผู้เข้ารับการอบรมฯ 1 ท่าน

 

Однако в "Ведення обліку у Італії"процессе я практически лишил себя возможности общаться с ним наша связь проходила "Ведомственные архивы и их функции"на самом элементарном уровне.

Я произнес слово для создания последней защиты, Занавеса Хаос, поднявшего "Вексель как средство безналичных расчетов"вокруг меня трескучую дымовую завесу.

Мне было интересно, "Вертикальный и горизонтальный анализ баланса"что ты делаешь.

Вы сказали мне, что я "Взаимодействие руководства с аудиторами при аудиторской проверке"могу разбирать палатку, и я забыл о том, что он еще не выходил.

Однако, "Взаимоотношение предприятия с бюджетом, анализ влияние налогообложения на экономическое состояние страны и разработка предложений по совершенствованию налогообложения."вечер не прошел втуне, так как я познакомился с симпатичной леди по "Взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчетом о прибылях и убытках"имени Мег Девлин, и одно привело к другому, я "Взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета"проводил ее домой, и мы решили узнать друг друга несколько "Взносы в соцстрах и по земельному налогу по новым правилам"href="http://www.roboticsurgery.gr/logs/docs/vzaimosvyaz_buhgalterskogo_i_nalogovogo_ucheta.html" title="Взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета">Взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета"поближе.

Теперь твоя история с этой девицей Корал, попросившей Лабиринт отослать ее в случае чего в подходящее место.