Ex-PSM/EDP Networking Reunion
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

หลักการและเหตุผล

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ในฐานะหน่วยงานผู้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหาร(EDP) [ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนามาจากหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในยุคโลกาภิวัตน์(Ex-PSM)] ได้เล็งเห็นว่าตลอดระยะเวลากว่า 13 ปีที่ผ่านมา หลักสูตรฯ ดังกล่าว ได้ผลิตบุคคลากรกว่า 700 คน ออกไปพัฒนาองค์กรต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิษย์เก่าจากหลากหลายสาขาวิชาที่ออกไปรับใช้สังคมในฐานะผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ดังนั้น มูลนิธิ สวค. จึงได้จัดสัมมนาเสริมสร้างเครือข่าย Ex-PSM/ EDP ขึ้น เพื่อเพิ่มพูนและฟื้นฟูความรู้ประสบการณ์ ตลอดจนการพัฒนาความสัมพันธ์ของเครือข่ายระหว่างรุ่น เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร รวมถึงต่อยอดความรู้สู่ความสำเร็จขององค์กรได้ในอนาคต

วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นการต่อยอดการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรม
- เปิดโลกทัศน์และเสริมสร้างความรู้จากการศึกษาดูงานของโครงการต้นแบบต่างๆ
- สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารระดับสูง และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- เสริมสร้างเครือข่ายสัมพันธภาพ (Networking) และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหาร

เนื้อหาการสัมนา
- สัมมนาเสริมสร้างเครือข่าย Ex-PSM/ EDP นี้ ถูกออกแบบให้ศิษย์เก่าที่เข้าร่วมสัมมนาฯ ได้รับความรู้การเปลี่ยนแปลงของโลก และนัยต่อการเปลี่ยนแปลงของไทยในด้านต่างๆ เพิ่มพูนทักษะแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการฯ สำคัญเร่งด่วนต่างๆ ผ่านการสัมมนาภาคทฤษฎีในห้องเรียน และการได้ประสบการณ์ตรงจากการเดินทางศึกษาดูงานโครงการฯ ต้นแบบ ที่มูลนิธิ สวค. ได้คัดเลือก อาทิ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เป็นต้น

ระยะเวลาการสัมมนา
สัมมนาเสริมสร้างเครือข่าย Ex-PSM/ EDP จะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2560
- การอบรมภาคทฤษฎี (แบบพักค้างคืน ระยะเวลา 1 วัน 1 คืน)
- การศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระยอง (แบบพักค้างคืนระยะเวลา 3 วัน 2 คืน)

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมสัมมนา
- เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในยุคโลกาภิวัตน์ หรือ Executive Program for Senior Management (Ex-PSM) รุ่นที่ 1-7 หรือ
- เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหาร หรือ Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 8-13

ระยะเวลาการรับสมัคร
- สำรองที่นั่งพร้อมประสานเรื่องชำระค่าธรรมเนียมการสัมมนาภายในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน
- นางสาวพิชาวีร์ ศักดิ์ทวีพิชากุล
หมายเลขติดต่อ 081-643-3258
E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
- นางสาวกนิษฐา ไทยศิริ
หมายเลขติดต่อ 083-920-7417
E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
- นางสาวนนทนีย์ วิบูลย์กุล
หมายเลขติดต่อ 063-156-2839
E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ดาว์โหลดเอกสาร
ข้อเสนอโครงการ
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ