Executive Development Program 2018
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

หลักสูตรพัฒนานักบริหาร รุ่นที่ 14 - 15

Executive Development Program 14 - 15


1. หลักการและเหตุผล

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหาร หรือ Executive Development Program (EDP) เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนามาจาก หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในยุคโลกาภิวัตน์ หรือ Executive Program for Senior Management (Ex-PSM) ซึ่งได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน โดยหลักสูตรดังกล่าวนี้ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยความร่วมมือจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้แก่

 • The Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, USA
  ซึ่งมีภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Department of Public Administration) ที่ได้รับการโหวตให้เป็นอันดับ 1 ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานถึง 15 ปี
 • The Schulich School of Business, York University, Canada ซึ่งเป็น Business School ที่ได้รับการโหวตให้ติดอันดับ Top 10 Best U.S. Business School จากการจัดอันดับ Business School ชั้นนำของโลก อีกทั้ง Joint Kellogg-Schulich Executive MBA Program ของ Schulich School of Business ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็น Executive MBA Program ที่ดีที่สุดในแคนาดาโดย Financial Times of London (UK) และดีที่สุดของโลกโดยนิตยสาร The Economist
 • The Columbia Business School, Columbia University, USA ซึ่งเป็น Business School
  ที่ได้รับการโหวตให้ติดอันดับ Top 10 Best MBA Program จากนิตยสาร Forbes และนิตยสารBusiness Week

ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร EDP จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและผลกระทบต่อประเทศไทย โดยความรู้ที่ได้นั้นถือเป็นข้อมูลที่สำคัญที่ผู้เข้าอบรมสามารถนำมาประมวลผลเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรของตนได้ ทั้งนี้ เนื่องจากการเรียนการสอนในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร EDP มีทั้งในส่วนที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ในวิชาที่อาจารย์ผู้สอนเป็นชาวต่างชาติ) มูลนิธิ สวค. จึงได้จัดเจ้าหน้าที่มาทำหน้าที่ประจำหลักสูตรเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการประสานงานและสื่อสารกับวิทยากร เพื่อลดอุปสรรคทางด้านภาษาให้แก่ผู้เข้าอบรม

 

2. วัตถุประสงค์

 • การปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับกระแสการเปลี่ยนแปลงโลก
 • การสร้างความสามารถในการปรับตัวขององค์กร
 • การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน

 

3. โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตร EDP เป็นหลักสูตรที่ออกแบบและดำเนินการสอนโดยคณาจารย์จากสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลก ร่วมกับเหล่าคณะที่ปรึกษาด้านวิชาการของมูลนิธิ สวค. ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้รู้และมีประสบการณ์ในฐานะผู้กำหนดนโยบายสาธารณะของประเทศไทยอย่างแท้จริง โดยหลักสูตรของ EDP นั้น ประกอบไปด้วยหลักสูตร 4 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 กระแสเศรษฐกิจการเมืองโลกและผลกระทบต่อประเทศไทย (Global Changes and Impacts on Thailand)

 • จับกระแสการเมืองและเศรษฐกิจโลก
 • ประเทศไทยในระบบเศรษฐกิจโลกใหม่
 • วิกฤตเศรษฐกิจโลกและโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในอนาคต
 • นโยบายสาธารณะและโครงสร้างเศรษฐกิจไทย
 • ห่วงโซ่การผลิตและโครงสร้างการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
 • การขับเคลื่อนนวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

3.2 พฤติกรรมองค์กรและการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร (Organization Behavior and Organization Change Management)

 • การบริหารและการวางกลยุทธ์องค์กร (Organizational Strategy and Management) โดย
  Dr. Atipol Bhanich Supapol, Associate Professor of Economics, Chair, Economics Area, The Schulich School of Business, York University
 • การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์กร (Managing Organizational Changes) โดย
  Dr. André deCarufel, Associate Professor of Organizational Behavior/Industrial Relations, Executive Director, Joint Kellogg-Schulich Executive MBA Program,
  The Schulich School of Business, York University
 • แนวคิดการบริหารจัดการความขัดแย้งในองค์กร (The Leadership, Crisis and Conflict Management) โดยนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์
3.3 การบริหารนโยบายสาธารณะ  (Public Policy Management)
 • หลักการดำเนินนโยบายสาธารณะ (Public Policy Implementation) โดย Dr. Larry Schroeder, Professor Emeritus of Public Administration and International Affairs, Maxwell Professor of Teaching Excellence, and Senior Research Associate in the Moynihan Institute of Global Affairs, The Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University
 • หลักการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public & Private Partnerships) โดย Dr. David Van Slyke, Dean of the Maxwell School of Citizenship and Public Affairs and the Louis A. Bantle Chair in Business-Government Policy, The Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University

3.4 กลยุทธ์การตลาดและหลักจิตวิทยาการบริหาร (Marketing Strategy and Psychology in Management)

 • ศิลปะแห่งภาวะผู้นำ (The Arts of Leadership) โดย
  Dr. Adam Galinsky, Vikram S. Pandit Professor of Business, Chair of Management Division, Columbia Business School, Columbia University
 • กลยุทธ์การตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation and Marketing Strategies) โดย
  Dr. Dipak C. Jain, Former Dean of Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University, Northwestern University's Kellogg School of Management and INSEAD Business School
 • การสร้างสรรค์กลยุทธ์ทางการตลาดและการสร้างแบรนด์ประเทศ (Innovative Strategies and Branding Thailand) โดย Dr. Dipak C. Jain, Former Dean of Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University, Northwestern University's Kellogg School of Management and INSEAD Business School

 

4. ภาคการศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงานระยะเวลา 3 วัน 2 คืน (รุ่นที่ 14 ณ จังหวัดเชียงราย และรุ่นที่ 15 ณ จังหวัดขอนแก่น)

 

5. ระยะเวลาการดำเนินการ

EDP เป็นโครงการฝึกอบรม ระยะเวลา 21 วัน (แบ่งเป็นการเรียนการสอน 17 วัน และดูงานในประเทศ 3 วัน และพิธีรับประกาศนียบัตร 1 วัน)

รุ่นที่ 14 วันอบรม
การอบรมในห้องเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2561
การศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย วันที่ 18-20 มิถุนายน 2561
พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร วันที่ 22 มิถุนายน 2561
รุ่นที่ 15 วันอบรม
การอบรมในห้องเรียน วันที่ 12 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2561
การศึกษาดูงาน ณ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 19-21 ธันวาคม 2561
พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร วันที่ 24 ธันวาคม 2561


6. ตารางในการอบรม

ในวันปกติจะมีตารางการอบรมดังต่อไปนี้

09.00 น. - 10.30 น.                        อบรมช่วงที่ 1

10.30 น. - 10.45 น.                        พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 น. - 12.00 น.                        อบรมช่วงที่ 2

12.00 น. - 13.00 น.                        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. – 14.45 น.                        อบรมช่วงที่ 3

14.45 น. - 15.00 น.                        พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 น. - 16.00 น.                        อบรมช่วงที่ 4

 

7. สถานที่ดำเนินการ

โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่าในเขตกรุงเทพมหานคร

 

8. ผู้ประสานงานโครงการ

 • นางสาวพิชาวีร์ ศักดิ์ทวีพิชากุล โทร.  02-587-9788 ต่อ 204 Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 • นางสาวกนิษฐา ไทยศิริ โทร. 02-587-9788 ต่อ 209 Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 • นางสาวนนทนีย์ วิบูลย์กุล โทร. 02-587-9788 ต่อ 205 Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

เอกสารเพิ่มเติม

รายละเอียดโครงการ download

กำหนดการฝึกอบรม download

ใบสมัครโครงการ download

www.ex-psm.com