ภาพพิธีเปิด และปฐมนิเทศหลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 5
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

พิธีเปิด และปฐมนิเทศ หลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 5
โดยได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
เป็นประธาน และองคปาฐกในพิธี
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง