ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 4 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จ.สุราษฎ์ธานี
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

<<  ภาพที่ 1/57  >>

สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง  นำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 4 เดินทางไปศึกษาดูงาน การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ณ พื้นที่ Southern Seaboard จ.สุราษฎ์ธานี   และฝึกแนวทางการทำสมาธิและเจริญสติ ณ สวนโมกขพลาราม ระหว่างวัน 17-19 ธันวาคม 2555

กลับหน้าก่อนนั้น