ภาพ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 4 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จ.สุราษฎ์ธานี
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง