ภาพ คุณกล้านรงค์ จันทิก ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้แก่นักศึกษาหลักสูตร นบค.รุ่นที่ 4
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง