ผู้สนใจลงทะเบียนสมัครเรียน
สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง

ผู้สนใจลงทะเบียนสมัครเรียน

ข้อแนะนำในการกรอกใบสมัคร

โปรดศึกษาทำความเข้าใจ เพื่อความสะดวกของตัวท่านเอง

รายละเอียดใบสมัครผู้เข้ารับการอบรม  หลักสูตรนักบริหารการคลัง

ประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ คือ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้สมัคร ประกอบด้วย

1.ข้อมูลทั่วไป

2.ประวัติการทำงาน (Working Experience)

3.ประวัติการศึกษา (Education Information)

4.การฝึกอบรม/ ดูงานด้านการบริหาร

5.ทักษะที่จำเป็นสำหรับนักบริหาร (ด้านภาษา และคอมพิวเตอร์)

 

ส่วนที่ 2 คำถามอัตนัย เพื่อให้ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์ แนวคิด และความมุ่งหวังต่อหลักสูตร ทั้งหมด 8 ข้อ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ในการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการคลัง: ผู้นำที่มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม

2. ทักษะและศักยภาพที่ท่านต้องการเสริมสร้างและพัฒนาอันเป็นผลมาจากการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการคลัง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ คุณธรรม

3. ความเชี่ยวชาญและความสามารถพิเศษที่ทำให้ท่านมีความแตกต่าง และเหมาะสมในการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการคลัง

4. ความตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้รับการจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ และแนวทางการดำเนินการ

5. ท่านคิดว่าการอบรมผู้บริหารระดับสูงที่ดี ควรมีลักษณะและรูปแบบการดำเนินการอย่างไร

6. ประเภทและลักษณะของกิจกรรมทางสังคมที่ท่านมีส่วนร่วม

7. ท่านคิดว่ารัฐบาลควรมีมาตรการหรือนโยบายอย่างไรในการลดช่องว่างทางสังคม

8. ท่านคิดว่าพลวัตของเศรษฐกิจโลกมีผลกระทบต่อนโยบายทางเศรษฐกิจของไทยในด้านใดบ้างมากน้อยอย่างไร

 

ส่วนที่ 3 การศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study) ประกอบด้วย

- หัวข้อการศึกษา

- สภาพและความสำคัญของปัญหา (Preface)

- วัตถุประสงค์ของการศึกษา (Learning Objectives of the Student)

- ขอบเขตการศึกษา (Framework of The Study)

- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcomes)

- แนวคิดและวิธีการศึกษา (Research Methodology)

- แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis Method)

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ เช่น ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา ระบบงาน เป็นต้น (Your Expectation of The Research)

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้สมัคร ท่านสามารถกรอกข้อมูลออนไลน์ได้ตามปกติ

ส่วนที่ 2 คำถามอัตนัย และส่วนที่ 3 การศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study) ต้องใช้เวลาในการตอบคำถาม และพิมพ์ ดังนั้นขอแนะนำให้ท่านพิมพ์คำตอบของแต่ละข้อไว้ในรูปไฟล์ Microsoft Word ก่อน (คำถามตามข้อมูลด้านบน) จากนั้นท่านสามารถทำการ copy paste ในการกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตามปกติ

ทั้งนี้ข้อความที่กรอกควรสั้นกระชับได้ใจความ คำตอบที่เป็นอัตนัย ระบบรองรับข้อมูลได้ไม่เกิน 4,000 ตัวอักษร

ทั้งนี้โปรดศึกษาทำความเข้าใจ ข้อแนะนำและคู่มือการกรอกใบสมัครเพื่อความสะดวกของตัวท่านเอง


ขอความกรุณาท่านผู้ประสงค์ที่จะเข้าร่วมอบรมโปรดกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร และส่งมาที่

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจและการคลัง

อาคารทิปโก้ ชั้น 34 เลขที่118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

หรือ แฟกซ์มาที่หมายเลข 0-2357-3534