โครงสร้างหลักสูตร นักบริหารการคลัง
สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง

โครงสร้างหลักสูตร นักบริหารการคลัง

โครงสร้างหลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) ประกอบไปด้วย 8 หมวดวิชา

ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 กิจกรรมหลัก (ดังรายละเอียดในตารางที่ 1) ได้แก่

          กิจกรรมที่ 1 การพัฒนากระบวนการทางความคิดของผู้บริหาร

          กิจกรรมที่ 2 การนำองค์ความรู้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์

ตารางโครงสร้างหลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.)

หมวดวิชา

จำนวนวิชา

จำนวนชั่วโมง

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนากระบวนการทางความคิดของผู้บริหาร*
ระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยเป็นการฝึกอบรมแบบอยู่ประจำ ณ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นระยะเวลา 5 วันและการฝึกอบรมแบบไป-กลับในกรุงเทพฯ 1 สัปดาห์

หมวดวิชาที่ 1 การพัฒนาระบบความคิดของผู้บริหารระดับสูง

 

54

กิจกรรมที่ 2 การนำองค์ความรู้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์
ระยะเวลา 3 เดือน โดยเป็นการฝึกอบรมแบบอยู่ประจำและไป-กลับ รวมถึงการศึกษาดูงานในประเทศจำนวน 2 ครั้ง และการศึกษาดูงานต่างประเทศจำนวน 1 ครั้ง

หมวดวิชาที่ 2 การพัฒนามุมมองในระดับสากลและในระดับประเทศ

20

60

หมวดวิชาที่ 3 การสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำองค์กร

12

36

หมวดวิชาที่ 4 การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล

8

24

หมวดวิชาที่ 5 การขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ

-

97

หมวดวิชาที่ 6 การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์

-

70

หมวดวิชาที่ 7 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างสุนทรียภาพของชีวิต

8

22

หมวดวิชาที่ 8 การพัฒนาความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพคลัง

10

26

รวม

389

*สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลังขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมที่ 1 ตามความเหมาะสม

В углу Этан Вонг отчаянно "черепашки одиссея скачать игру"боролся с собой.

Шимп будет удерживать народ "скачать книгу донцову"в гостиной, чтобы тебя "скачать песню капкан капкан"не скрутили.

Мысли ее метались в диапазоне от мрачных вообще до мрачных о "скачать танец обучение"конкретных проблемах, "grand theft auto san andreas multiplayer скачать"которые она не в силах была решить.

Даже если бы они прихватили с "Скачать пакет читов для майнкрафт"собой запасную одежду, ничто "минусовка ну что сказать скачать"не могло побывать под таким ливнем и не промокнуть "поздравление с днем рожденья видео скачать"насквозь.

Пожилой же дух "мой маленький пони скачать"Агриппа за многие годы беспокойной жизни изрядно поизносился.

А вообще люди знают меня, "scx 3405w прошивка"ведь я старый друг оджупа.